#Kavita by Garima Singh

जयतु जय कृपाणिनी ।
हे! सर्व शक्तिवाहिनी।।
तमिस्रा विनाशिनी।
हे! प्रकाशदायिनी ।।
मूर्त शक्तिकालिका ।
उग्र रूपधारिणी।।
सौम्यरूप रम्यमूर्ति।
जयतु जय शिवांगिनी।।
हे! रुद्ररूपधारिणी।
हे! त्रिशूलवाहिनी।।
तु शक्ति दे पदाम्बुजा।
जय! त्रिलोकस्वामिनी।।
हे मातु भव भयहारिणी।
जगत् जननी बहुनामिनी।।
देहि शिव -पद प्रीति गरिमा।
त्रास हारिणी भवभामिनि।।

गरिमा सिंह

Leave a Reply

Your email address will not be published.